วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติตรวจเยี่ยม ทับปุดฟาร์มแพะหมู่ 4 ตำบลโคกเจริญ และ วิสาหกิจชุมชน      กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านคลองบ่อแสน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา กลุ่มภาคีเครือข่าย และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆได้รับคำแนะนำ ด้านการจัดการกระบวนการกลุ่ม การปฏิบัติงานในโครงการแปลงใหญ่แพะจังหวัดพังงา การต่อยอดจาก ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ ภาคีเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง