วันที่ 9 พฤศจิกายน  2559  นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์  พันธุ์สนิท  ปศุสัตว์จังหวัดพังงา   นายสัตวแพทย์วิศรุต  จิระสุทัศน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

นายภักดี  นนทชิต  ปศุสัตว์อำเภอตะกั่วป่า  และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์  ของนายจุรินทร์  สำภา 

วันที่ 9 พฤศจิกายน  2559  นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์  พันธุ์สนิท  ปศุสัตว์จังหวัดพังงา   นายสัตวแพทย์วิศรุต  จิระสุทัศน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

นายภักดี  นนทชิต  ปศุสัตว์อำเภอตะกั่วป่า  และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์  ของนายจุรินทร์  สำภา  เลขที่ 33

หมูที่ 9 ตำบลบางนายสี  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา  เพื่อการกักกันสัตว์ภายหลังนำเข้าเขตควบคุมโรคภาคใต้  ชนิดสัตว์  สุกรพ่อ-แม่พันธุ์

    

   

      

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2559  สัตวแพทย์หญิงตรองรัก  บุญเติม นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา  ได้จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานในการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยทางอาการเชิงรุก ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2559  โดยมีนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์  พันธุ์สนิท  ปศุสัตว์จังหวัดพังงาเป็นประธานในที่ประชุม  ผู้เข้าร่วมปรชะชุม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายต่าง ๆ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  เจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผสมเทียมประจำอำเภอทุกอำเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางการสร้างพื้นที่เขต

   

   

    

 
 

       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ จังหวัดพังงา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา จังหวัดพังงา  มีการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต โค แพะ  พันธุ์พืชอาหารสัตว์  นิทรรศการภาพถ่าย มีกิจกรรมป้อนนมแพะ ให้หญ้าวัว ขี่ม้า  และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ โรคระบาดสัตว์