ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร 1/2563

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

หนังสือเชิญประชุม

รายงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

ตารางการฝึกอบรม

คู่มือการฝึกอบรม

Pre-test

pos-ttest

ติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา(ข้าราชการและพนักงานราชการสามารถผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ได้)

แบบสรุปผลการประเมิน

ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 1/2563

 

รูปผึกอบรม

 

 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร 2/2562

ฟอร์ม A
ฟอร์ม B
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562
ตารางการฝึกอบรม
คู่มือการฝึกอบรม

Pre-test
pos-ttest

ติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา

แบบสรุปผลการประเมิน

ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 1/2562

รูปถ่าย

 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร  1/2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2561

ฟอร์ม A

ฟอร์ม B

แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญฝึกอบรม

รายงานการประชุม

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา เรื่อง ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561

ติดตามประเมินผลหลังการพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน

แบบสรุปผลการประเมิน

ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 2/2561

รูปถ่าย

คู่มือ

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร 2/2562

ฟอร์ม A
ฟอร์ม B
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562
ตารางการฝึกอบรม
คู่มือการฝึกอบรม

Pre-test
pos-ttest

ติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา

แบบสรุปผลการประเมิน

ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 1/2562

รูปถ่าย